Wdrożenie do produkcji pustaka ściennego keramzytobetonowego dla budynków energooszczędnych i pasywnych

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie do produkcji pustaka ściennego keramzytobetonowego dla budynków energooszczędnych i pasywnych,

który uzyskał dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałania 1.6.2. „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”

Wytwórnia Materiałów Budowlanych TELE – STROP – SYSTEM Grzegorz Radzikowski, z siedzibą w Barcinie Wsi 71, 88-190 Barcin ogłasza konkurs o udzielenie zamówienia na zasadzie konkurencyjności na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem utwardzenia placu, wykonaniem płyty betonowej oraz wykonaniem infrastruktury wodnej wokół placu.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym umieszczonym na stronie zamawiającego.

1. Zapytanie ofertowe

1.1.Załączniki 1 oferta wykonawcy na roboty budowlane

1.2.Załączniki 2 oświadczenie wykonawcy na roboty budowlane

1.3.Przekrój

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty