Opracowanie szczegółowych wytycznych do projektowania i wykonania dwóch nowoczesnych systemów stropowych

W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie szczegółowych wytycznych do projektowania i wykonania dwóch nowoczesnych systemów stropowych,

który uzyskał dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe

Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

 

 Wytwórnia Materiałów Budowlanych TELE – STROP – SYSTEM Grzegorz Radzikowski, z siedzibą w Barcinie Wsi 71, 88-190 Barcin ogłasza konkurs o udzielenie zamówienia na zasadzie konkurencyjności na wykonanie prac badawczych przez jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym umieszczonym na stronie zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zał 1. Formularz oferty

Zał 2. Oświadczenie wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy